۳ سمبل قدرتمند ریکی

۳ سمبل قدرتمند ریکی سمبل قدرتمند ریکی: قدرت سمبل‌ها در شکل آنها نیست ، بلکه در انرژیهای همسویی متصل به آنهاست . توضیحات زیر تعدادی از کاربردهای ثابت شده‌ی سمبلها را شرح می دهد. البته سمبلها‌ی ریکی انرژی یا آگاهی خود را دارند و می‌توانید روی آنها مراقبه کنید تا به شما نشان داده شود …

۳ سمبل قدرتمند ریکی Read More »