داستان جورج اورول و نامزد و پدرجان عروس


 

داستان جورج اورول و نامزد و پدرجان عروس

یک پزشک: جورج ارول ام مستعار اریک آرتور بلر است که در بنگال هندوستان به دنیا آمد. پدرش کارمند اداره کشف قاچاق بود و مادرش دختر یکی از بازرگانان چای در برمه.