کوانتوم چیست

کوانتوم

چرا جهان در مقابل چشمان ما به نوعی دیگری خود را جلوه میدهد ؟

در این پست اسراری در رابطه با مغز و قدرت بینایی را مطالعه خواهید کرد .

کوانتوم از دید انسان

چرا زمانی که ما با چشمان خود به اجسام نگاه میکنیم ، اجسام هیچ نوری از خود ساطع نمی کنند؟