از انرژی کیهانی چه می دانید؟

 

از انرژی کیهانی چه می دانید؟

انرژی کیهانی Energy.JPG انرژی کیهانی ماده ای است که با چشم دیده نمی شود ولی در تمامی خلقت وجوددارد و تمام نقاط و زوایای عالم مادهو حیات را در بر می گیرد.