نکاتی که افراد باهوش باید دقت کنند


 

نکاتی که افراد باهوش باید دقت کنند

باهوش بودن لزوما به معنی پیشرفت در محیط کار نیست و ممکن است هوش زیاد به مانعی برای پیشرفت تبدیل شود.شما ممکن است تصور کنید