سوره اعراف همراه با آثار و برکات آن


 

سوره اعراف همراه با آثار و برکات آن

عن النبی صلی الله علیه واله وسلم قال: من قرأ سورة الاعراف جعل الله بینه و بین ابلیس سترا و کان آدم له شفیعا یوم القیامة…