آشنایی با اعجوبۀ ستاره شناسی جان گودریک

 

آشنایی با اعجوبۀ ستاره شناسی جان گودریک

جان گودریک، ستاره شناس آماتور کر و لال و برجسته ای بود که بیشتر او را به خاطر مشاهدات دقیقش در سال ۱۷۸۲ از ستاره رأس الغول در صورت فلکی برساووش می شناسند.