راهی برای کاهش استرس روز کنکور

 

راهی برای کاهش استرس روز کنکور

اگر استرس زیادی را تحمل می کنید ، اگر نمی دانید چاره چیست به شما توصیه می کنیم که با یادداشت کردن، اضطراب خود را کاهش دهید.روانشناسان می‌گویند اگر نگرانی‌های خود را روی کاغذ بیاورید و آنها را بنویسید، می‌توانید بر اضطراب خود غلبه کنید.