اساتید رویا ،اساتید درون

اساتید رویا

باید به خوبی معنی استاد درون را تا بحال دونسته باشین . نمی تونم بگم من یا فقط شما از این هدایت ها بر خورد دار هستیم . بلکه استاد درون برای تک تک ما انسان ها وجود داره ، استادی حاضر و واقعی ، نه یک توهم که قابل مشاهده و لمس کردن نباشه . ما امروز در مورد اساتید رویا صحبت میکنیم ، اساتیدی که وظیفه ی اون ها هدایت ما انسان هاست .