منصرف شدن از ازدواج با این افراد

منصرف شدن از ازدواج با این افراد

 

برای یک ازدواج موفق و خوب باید هنگام انتخاب همسر چشمان تان را باز کرده و طرف مقال تان را بشناسید. اگر طرف مقابل تان که برای ازدواج انتخاب کرده اید یکی از خصوصیت های زیر را دارد از ازدواج با او منصرف شوید.