عملکرد مدیران و ارتباط آن با هوش


 

عملکرد مدیران و ارتباط آن با هوش

وقتی دویچه بانک آلمان، جان کرایان (John Cryan) را به‌عنوان مدیرعامل جدید خود معرفی کرد، اظهارنظرهایی که در مورد او می‌شد معانی توطئه‌آمیزی داشت.