دلایل اثبات وجود خداوند

دلایل اثبات وجود خداوند

راه های شایستگی زمین برای زندگی به اندازه ای زیاد است که نمیتوان پیدایش حیات آن را نتیجه یک تصادف دانست ، نخست اینکه زمین کره ای است که به آزادی در فضا به حال تعادل است و بر گرد محور خود حرکت دورانی روزانه دارد که از آن شب و روز پیدا میشود ، و در عین حال حرکتی سالانه به دور خورشید نیز انجام میدهد .