بیوگرافی ابومنصور محمد دقیقی

 

بیوگرافی ابومنصور محمد دقیقی

ابو منصور محمد بن احمد دقیقی بلخی در سالهای بیست و یا سی سده چهارم هجری چشم بدنیا گشود ، و در جوانی بلخ را به نور خرد آذینه بست.دقیقی بلخی را از آن بایستی خداوندگار راستین بلخ خواند ،