۳ تغییر اساسی که ابوعلی سینا در متافیزیک ارسطو ایجاد کرد

متافیزیک ارسطو ۳ تغییر اساسی که ابوعلی سینا در متافیزیک ارسطو ایجاد کرد. «ابن سینا پژوهی در غرب» با حضور …

۳ تغییر اساسی که ابوعلی سینا در متافیزیک ارسطو ایجاد کرد Read More »