آینده خود را در خواب تغییر دهید

آینده در خواب

میشه گفت خواب و رویا برای ما یک دنیای مجازی ولی واقعی و دنیای بیداری برای ما یک دنیای واقعی اما مجازی هست .

ما در بیداری با اجسام و مادیات سر و کار داریم و چون این اجسام رو لمس میکنیم ، این دنیا رو واقعی میپنداریم . به عنوان مثال برای راه رفتن حتما باید بلند بشیم و راه بریم .