منظور هایدگر از آخرالزمان به تمامیت رسیدن متافیزیک است

متافیزیک

یک مدرس فلسفه درباره سوبژکتیویته گفت: متافیزیک در سوبژکتیویته به تمامیت می رسد. منظور هایدگر ازبحران آخرالزمانی عالم کنونی این نیست که حضرت مهدی(ع) در آخر الزمان ظهور می کنند و همه چیز درست می شود و عالم تمام می شود.