چگونه تصمیم درستی برای ازدواج موفق بگیریم؟

 • تصمیم گیری منطقی چیزی است که شما به آن احتیاج دارید. یعنی بتوانید براساس فکر و منطق جلو بروید و تلاش کنید همه‌ اطلاعات موردنیاز را جمع‌آوری کرده و بعد از سبک و سنگین کردن تصمیم بگیرد. برای گرفتن یک تصمیم منطقی باید هیجانات، عواطف، وابستگی ها، اضطرار و تایید گرفتن از دیگران را کنار گذاشت و با بررسی پیامدهای احتمالی انتخاب آگاهانه قدم برداشت.

  با انتخاب تان رو به رو شوید

  بر مساله ازدواج تان تمرکز کنید و به جمع‌آوری اطلاعات بپردازید. این اطلاعات شامل اطلاعات از خودتان (شناخت خود، روحیاتتان، انتظاراتتان از زندگی مشترک، اهداف و انگیزه هایتان در زندگی شخصی و زندگی مشترک) و اطلاعات از طرف مقابل (باز هم همان هایی که درباره خودتان شناختید، این بار درباره طرف مقابل کسب کنید) و ویژگی های این ازدواج. پیامدهای آن، مشکلات احتمالی و…

  از چه راهی انجام دهید؟

  ازدواج کردن هم مثل دیگر تصمیم های ما نیازمند روش شناسی است. یعنی بدانید چه باید بکنید تا تصمیمتان به بهترین شکل انجام شود. چطور طرف مقابل را بشناسید، چطور مرحله به مرحله به هم دیگر نزدیک شوید، چطور در دل فرد مورد نظر نفوذ کنید و چطور پروژه ازدواج را به سرانجام برسانید.

   

  حتی جزئیاتی مثل دخل و خرج قبل و بعد از ازدواج، روش هماهنگی با خانواده همسر، حل مشکلات زندگی مشترک و… هم در این مرحله باید مورد فکر و بررسی قرار گیرند.یک روش خوب در این زمینه بارش فکری است. یعنی با آزاد گذاشتن فکر همه‌ گزینه‌های احتمالی را در نظر بگیریم؛

   

  حتی گزینه‌هایی که در نگاه اول غیرمنطقی یا غیرممکن باشند. بعد از بارش فکری می توانید روش های درست تر را برگزینید. از بارش فکری در مرحله رو به رویی با انتخاب هم می توانید استفاده کنید تا تمام پیامدهای این ازدواج را اعم از ممکن و غیر ممکن بسنجید و سپس به بررسی هر کدام، شدت تاثیری گذاری شان و راه حل های ممکن برای آنها بپردازید.

  اگر انتخابتان منطقی بوده و با برنامه ریزی جلو رفته اید نباید نگران چیزی باشید. می توانید یک بار دیگر موضوع را از اول مرور کرده، نگرانی هایتان را بنویسید و برای آنها پاسخ های منطقی پیدا کنید. با توکل به خدا و اعتماد به مشورت هایی که گرفته اید و تحقیق هایی که کرده اید، جلو بروید و تصمیم تان را عملی کنید

  راهنمایی و مشورت با دیگران

  درباره ازدواج مشورت با افراد آگاه و کسانی که در این زمینه تجربه موفق و کافی دارند ضروری است. مشاوره ازدواج را هرگز فراموش نکنید. مشاور با تجربه شما را از مسایلی آگاه می کند که هیچ کس دیگر نمی تواند در رابطه شما متوجه آن شود. حتی خودتان.

  متعهد باشید

  بعد از آنکه تصمیم را گرفتید، متعهد باشید و مسئولیت های آن را به عهده بگیرید. ممکن است بعد از تصمیم گیری گاهی شک و دو دلی به سرا‌غ‌تان بیاید. حتی ممکن است گاهی دلسرد شوید. این تا حدی طبیعی است و در هر تصمیم گیری این پشیمانی ها وجود دارد. اگر انتخابتان منطقی بوده و با برنامه ریزی جلو رفته اید نباید نگران چیزی باشید.

   

  می توانید یک بار دیگر موضوع را از اول مرور کرده، نگرانی هایتان را بنویسید و برای آنها پاسخ های منطقی پیدا کنید. با توکل به خدا و اعتماد به مشورت هایی که گرفته اید و تحقیق هایی که کرده اید، جلو بروید و تصمیم تان را عملی کنید.برخي از مسائل در زندگي سياه يا سفيد هستند و تصميمگيري دربارة آنها آسان است.

   

  اتومبيلي با سرعت زياد به سمت شما ميآيد كه رانندة آن متوجه شما نيست. شما براي اينكه زنده بمانيد، از مسير حرکت آن اتومبيل کنار ميرويد و مطمئن هستيد که تصميم درستي گرفته ايد. اما در مورد مسائل خاكستري چه بايد کرد؟ بايد ازدواج كنيم يا خير؟ تصميم دربارة اينکه با چه کسي ازدواج کنيم، جزو مسائل خاكستري و پيچيده و زيباي زندگي بشري است.

  اشخاصي که به زندگي نگاهي ساده يا سادهانگارانه دارند، معمولاً سعي ميكنند درست و صحيح تصميم بگيرند؛ اما بعضي از افراد در زمان تصميمگيري مانند خرگوشي هستند که وقتي نور چراغ اتومبيل به آنها تابيده ميشود، بي حرکت و فلج ميشوند. حال چه کنيم که ما هم مانند خرگوش در زمان تصميمگيري براي ازدواجمان به قول معروف «هنگ» نکنيم.

  براي اينكه بتوانيم يك تصميم درست بگيريم، بايد سه مرحلة زير را مدنظر قرار دهيم:

  1. تحقيق؛

  2. مشورت؛

  3. ارزيابي و نتيجه گيري

  تحقيق در امر ازدواج موضوعي اساسي و مهم است، که به صورت کامل و جامع در مراحل گذشته به بررسي آن پرداختيم و تمام سطوح آن را با دقت و حوصله شرح داديم. اول بايد نتايج حاصل از اين تحقيقات را بهدرستي دسته بندي کرد، سپس به مقايسة آنها با صحبتهاي انجام شده در جلسة حضوري پرداخت و درنهايت به ارزيابي موارد مختلف و بررسي ميزان صداقت فرد مورد نظر پرداخته شود. با رعايت اين نكات، ما در رابطه با فرد مقابل به يک پيشفرض مناسب و تا حدود زيادي صحيح دست پيدا كرده ايم. حال زمان آن رسيده که قدم را فراترنهاده و وارد مرحلة بعدي يعني مرحلة مشورت با ديگران و به خصوص اهل فن شويم.

  نقش مشاوره و مشورت در ازدواج

  اگرچه ازدواج و تشكيل خانواده امري مقدس و باارزش است؛ اما بايد گفت اين ارزش وابسته به حفظ و دوام آن است. ازدواجي كه منجر به طلاق شود، از ارزش خاصي برخوردار نبوده و باعث سرزنش زوجين نيز ميشود. اما چه مسائلي باعث ميشود برخي از زوجها كه غالباً با عبارت «تنها مرگ ما را از يكديگر جدا ميكند»

   

  زندگي مشترك خود را آغاز ميكنند، پس از مدتي با مشكلات زيادي روبه رو ميشوند و درنهايت به جاي مرگ، طلاق آنها را از هم جدا ميكند؛ كار آنها بهجايي ميرسد كه نسبت به هم پرخاش و نزاع نموده و در مواردي كار به متاركه و طلاق مي انجامد.برخي از زوجهاي جوان اطلاعاتشان از امكانات و تواناييهاي يكديگر بسيار محدود و ناقص است و از آغاز با ديدي غلط وارد زندگي زناشويي ميشوند،

   

  آنها از زندگي مشترك براي خود بنايي رؤيايي و سراسر ايده آل تصوّر ميكنند و با اين ديد وارد زندگي جديد ميشوند؛ اما پس از گذشت چند ماه و يا حتي چند سال، تازه به فكر حسابرسي و ارزيابي يكديگر ميافتند. آنها پس از كشمكشهاي فراوان، به اين نتيجه ميرسند كه آنچه تاكنون تصور كرده اند باطل و بي حساب بوده و اين سرآغاز مشكلات جديتري است.

  بنابراين، تشكيل زندگي زناشويي مرحلة انتقالي دشوار و پيچيدهاي است؛ چراكه ازدواج مستلزم از نو تعريف كردن افراد براي خود و توسط والدينشان است. در ازدواج زن و مرد نياز دارند خود را در قالب نقشهاي جديد بپذيرند و اين مهم بدون آگاهي از مسائل مختلف مربوط به زندگي

   

  زناشويي و خصوصيات متفاوت زن و مرد امكانپذير نيست پژوهش ها و شواهد بسياري نشان ميدهند كه در جوامع امروز، زوجهاي جوان در اوايل زندگي با مسائل و مشكلات گوناگون و گاه شديدي مواجه هستند. بنابراين پيشنهاد اصلي و اساسي، بهره مندي از مشاوره

   

  پيش از ازدواج است تا زن و مرد با آگاهي هرچه بيشتر نسبت اهميت ازدواج و همچنين شناخت ويژگي هاي خود و همسر آيندة خود، به اين دورة پويا و شكوفا با آرامش بيشتري گام نهند.به طور کلي، يکي از محورهاي اصلي تصميم گيري در امر ازدواج مشورت است، در اين زمينه توجه شما را به نکات زير جلب ميكنيم:

  1. مشورت باعث ميشود که از تجارب ديگران در زندگيمان استفاده کنيم و همة مسائل را خود تجربه نکنيم؛

  2. به خاطر داشته باشيم که مشاور فقط راههاي درست را به ما نشان ميدهد و انتخاب و تصميم گيري در مورد انتخاب راه، دست خودماست؛

  3. کسي که روحيات، علايق و رفتارهاي فردي و اجتماعي شما را به خوبي ميشناسد و باتجربه، رازدار و آگاه به مسائل و مشکلات ازدواج است، بهترين شخص براي مشاوره است که ميتواند فاميل، دوست، استاد و معلم باتجربه هم باشد؛

  4. گاهي اوقات دوستان و همسايگان دانا در مشورت دادن به شما دربارة مسائل و دغدغه هاي فکري همتراز شما صحبت ميکنند؛ اين موضوع از جهاتي مفيد است اما کافي نيست. پس بهتر است در اين رابطه از افراد با تجربه تر بيشتر ياري بخواهيد؛

  5. در مشورت نتيجة قانع کنندة بحث مهم است نه تعداد مشاوران؛

  6. در اسلام پنهان کردن خواستگاري سفارش شده است، اما اين به معني مشورت نکردن و ناآگاهانه تصميم گرفتن نيست؛

  7. تجربه نشان داده است که مشورت باعث تصميمگيري درست و به موقع ميشود. بنابر فرمايش پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله: «هيچکس به مشورت با ديگري نپرداخت مگر اينکه به راه درست راهنمايي شد»؛

  8. مدت مناسبي را براي مشورت کردن انتخاب کنيد. نبايد عجله کنيد، زيرا انتخاب کسي که همتاي شما باشد و در کنار او بتوانيد زير يک سقف در آرامش زندگي کنيد زمان کافي را ميطلبد؛

  9. براي مفيدبودن مشورت، شما هم بايد مسائل و نقاط ابهام را در مورد گفته ها و شنيده ها به خوبي بيان کنيد و تنها مشاور خوب کافي نيست؛

  10. مشاوران خوب و دانا به راحتي ميتوانند نقاط ابهام ذهن شما در موارد خاص، برطرف کنند؛

    

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  اسکرول به بالا